Ga naar inhoud
CONTACTEER DE POLITIE

Politiecodex

De politiecodex bundelt bestaande politieregels. Het bevat ook artikels die het de stad mogelijk moeten maken om snel en efficiënt op te treden tegen overlast zoals sluikstort, nachtlawaai en vandalisme. Voluit heet de politiecodex: code van politiereglementen.

Voor Antwerpen is de strijd tegen overlast prioritair. De stad wil haar burgers aanzetten tot meer sociaal gedrag. Daarbij concentreert het bestuur zich op het tegengaan van:

  • Overlast in het straatbeeld zoals sluikstort, nachtlawaai of vandalisme
  • Overlastgevende of brandonveilige publiektoegankelijke inrichtingen zoals cafés of clubs
  • Storend gedrag in openbare instellingen of op het openbaar domein

Alle regels hierrond zijn verzameld in de politiecodex. De leefregels in Antwerpen vertonen heel wat overeenkomsten met die van andere steden. Toch heeft elke stad of gemeente de vrijheid eigen regels te ontwikkelen om zo lokale overlastproblemen aan te pakken.

Je kan de politiecodex integraal raadplegen op de website van de stad Antwerpen

Gemeentelijke administratieve sancties

Met de huidige politiecodex kan de stad overtreders zelf ook straffen. In de strijd tegen overlast zijn er administratieve boetes ingesteld die de stad zelf kan innen: de zogenaamde GAS-boetes. Daardoor worden het parket en de rechtbanken ontlast en kunnen de gemeenten autonoom maatregelen tegen overlast nemen. 

Sanctionerende ambtenaren kunnen overtredingen bestraffen met boetes tot 350 euro voor meerderjarigen en 175 euro voor minderjarigen. Andere sancties om overlast te bestrijden, zijn schorsing en intrekking van gemeentelijke toelatingen en tijdelijke of definitieve sluiting van instellingen. Het college van burgemeester en schepenen legt deze sancties op.

Huishoudelijke reglementen van bijvoorbeeld zwembaden, sporthallen en recyclagecentra zijn eveneens in de politiecodex opgenomen. Ook daar kan overlastgedrag beboet worden.