Ga naar inhoud
CONTACTEER DE POLITIE

Privacy

Politiezone Antwerpen respecteert je privacy en hecht veel belang aan de bescherming van je persoonsgegevens. Politiezone Antwerpen doet er bijgevolg alles aan om je privacy te waarborgen en gaat daarom zorgzaam om met je persoonsgegevens door het voeren van een doordacht gegevensbeschermingsbeleid conform de toepasselijke wetgeving. 

Het gaat om:

 • de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR)
 • de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (gegevensbeschermingswet)

In deze privacyverklaring wil Politiezone Antwerpen heldere en transparante informatie geven over welke gegevens worden verzameld en hoe hiermee wordt omgaan in onze politiezone. Dit betekent dat:

 • Politiezone Antwerpen je persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • Politiezone Antwerpen de verwerking van persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn om tot een goede verwerking te komen.
 • Politie Antwerpen je uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming vraagt als zij die nodig heeft voor de verwerking van je persoonsgegevens.
 • Politiezone Antwerpen de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is. Zo zijn je gegevens beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen.
 • Politiezone Antwerpen geen persoonsgegevens uitwisselt met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Zo kan het bijvoorbeeld noodzakelijk zijn om de gegevens uit te wisselen met het Parket van de procureur des Konings in diens hoedanigheid als bevoegde gerechtelijke overheid.
 • Politiezone Antwerpen gebruikmaakt van een cloudservice, met name de Microsoft Azure Media Services, voor het opslaan van content. Deze services worden gehost binnen de Europese Unie. Politiezone Antwerpen waarborgt hierbij een adequaat beschermingsniveau door de volledige encryptie en encryptiesleutel zelf te beheren, conform de aanbevolen technische maatregelen ter zake.

Verwerking van persoonsgegevens 

Een persoonsgegeven is alle informatie waarmee een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals een naam, adres, nationaliteit, e-mailadres, identificatienummer, IP-adres, cookies, nummerplaat of telefoonnummer. Je persoonsgegevens kunnen door Politiezone Antwerpen op volgende manieren worden verwerkt:

In het kader van een opdracht van bestuurlijke en/of gerechtelijke politie

De politiediensten gebruiken je persoonsgegevens om het doeleinde te bereiken waarvoor je je gegevens verstuurde, alsook om hun opdrachten van bestuurlijke en/of gerechtelijke politie uit te oefenen cf. de wet op het politieambt, de wet op de geïntegreerde politie, het wetboek van strafvordering, de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018 en de Europese verordening GDPR 2016/679.

Voorbeeld: als je je naam en adres invult voor het uitvoeren van politietoezicht, zullen deze gegevens enkel hiervoor worden gebruikt en niet voor andere doeleinden.

Gebruik van cookies

De website kan gebruik maken van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op het toestel van de bezoeker en enkel door deze website kunnen worden gelezen. Bij een volgend bezoek aan ons digitaal platform zal de cookie-informatie gebruikt worden om de zichtbaarheid en de inhoud van onze website te verbeteren en zo meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers waardoor het gebruiksgemak van onze website vergroot. Aldus vergemakkelijkt dit je toegang tot de website en verloopt de navigatie sneller en efficiënter.

Voor het meten en analyseren van het surfgedrag maakt deze website gebruik van Google Analytics. Hiertoe worden, aan de hand van je IP-adres, gegevens verzameld zoals onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over je browsertype en apparaateigenschappen. Op basis van deze anonieme analyses kan de zone deze site verder verbeteren. Wij gebruiken deze gegevens niet om je persoonlijk te identificeren.

Je hebt de mogelijkheid je browser zodanig te configureren dat hij je waarschuwt als cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert. Houd er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen of dat je bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Je kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van je computer of mobiel apparaat.

Deze website bevat links naar andere websites die niet beheerd of onderhouden worden door Politiezone Antwerpen. Onze zone is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaring van andere websites, noch voor de uitvoering van hun beleid. Ook wanneer je toegang hebt verkregen tot de website van derde partij via een link op onze website of wanneer je naar onze website werd doorverwezen via een link op de website van de derde partij. Wij raden je aan om de privacyverklaring van elke website die je bezoekt na te lezen en bij vragen of opmerkingen de beheerder te contacteren.

Verzamelen van contactgegevens via verschillende formulieren

Deze website voorziet in contactname via een e-loket of formulieren (bv. aangifte, melding, afspraak maken, iets aanvragen, een klacht formuleren, inschrijven op nieuwsbrief). Hiervoor moet je een reeks persoonsgegevens invullen.

Politiezone Antwerpen gebruikt je persoonsgegevens om het doeleinde te bereiken waarvoor je je gegevens verstuurde.

Voorbeeld: als je in het kader van het maken van een afspraak, je naam en adres meedeelt, zullen deze gegevens enkel hiervoor worden gebruikt en niet voor andere doeleinden.

Beheer van socialemediakanalen

Voor het beheer van zijn socialemediakanalen maakt Politiezone Antwerpen gebruik van het platform OBI4wan. Dit is een platform voor webcare en monitoring van sociale media, nieuwssites en openbare fora. Politiezone Antwerpen krijgt via dit platform inzicht in de aliassen van de volgers van zijn socialemediakanalen en evenals van de personen die reageren op de berichten van Politiezone Antwerpen.

Bewaring van persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de uitvoering en administratieve afhandeling van de aangeboden en gefaciliteerde diensten.

Bij gebrek aan wetsbepalingen die een specifieke bewaartermijn bepalen, zoals de bepalingen inzake het operationeel politioneel informatiebeheer voorzien in de wet op het politieambt, zullen de politiediensten je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden ingezameld.

Zo zal Politiezone Antwerpen bijvoorbeeld de archiveringstermijnen, vastgelegd in de archiefselectielijsten in de ministeriële omzendbrief PLP 40 betreffende de archieven van de lokale politie, respecteren. De gegevens kunnen voor een langere periode worden bewaard als ze uitsluitend worden verwerkt voor archiveringsdoeleinden voor openbaar belang, voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden. Deze verwerking moet in overeenstemming zijn met artikel 89 van de AVG.

Rechten en rechtsmiddelen

De personen wiens persoonsgegevens door Politiezone Antwerpen worden verwerkt, beschikken over meerdere rechten:

 1. Recht op informatie: In het kader van de transparantieplicht zijn de politiediensten verplicht de betrokkene informatie te geven over de verwerking van zijn persoonsgegevens. Deze website beoogt daaraan tegemoet te komen.
 2. Recht op toegang: De betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die betrekking hebben op hem en die hij via de website aan de politiediensten meedeelde, in te kijken.
 3. Recht op verbetering: De betrokkene kan vragen om onjuiste of onvolledige gegevens te actualiseren of te verbeteren.
 4. Recht op verwijdering: De betrokkene heeft het recht om onverwijld verwijdering te verkrijgen van persoonsgegevens die betrekking hebben op hem. Dit recht is echter niet absoluut.
 5. Recht op intrekken van de toestemming: Wanneer de verwerking van de persoonsgegevens berust op toestemming, kan de betrokkene ten allen tijde zijn toestemming intrekken. Dit recht kan echter worden beperkt.

Welke rechten je kan uitoefenen en aan wie je het verzoek tot uitoefening van je rechten richt, is afhankelijk van de soort verwerking:

Het verzamelen van gegevens in de uitoefening van de opdrachten van bestuurlijke en/of gerechtelijke politieHet gebruik van cookies en het verzamelen van gegevens via het e-loket en formulieren
Rechten in punt 1 t.e.m. 3Rechten punt 1 t.e.m. 5
Verzoek richten aan:Verzoek richten aan:
Controleorgaan op de politionele informatie (COC)Politiezone Antwerpen - DPO
Leuvenseweg 48Borsbeeksebrug 38
1000 Brussel2600 Antwerpen-Berchem
info@controleorgaan.be pz.antwerpen.gegevensbeschermingpolitie@police.belgium.eu

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, kan je een klacht indienen bij het controleorgaan op de politionele informatie en beroep bij de rechter instellen, als je van mening bent dat je rechten niet worden nageleefd of dat een verwerking van je persoonsgegevens een inbreuk vormt op de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Blauwe Lijn

Alle telefonische gesprekken met de Blauwe Lijn worden opgenomen: zowel inkomende als uitgaande oproepen. Als je dus na je aanvankelijke oproep wordt teruggebeld door een medewerker van de Blauwe Lijn, wordt ook dit gesprek opgenomen. Deze gesprekken worden opgenomen en kunnen opnieuw worden beluisterd voor gerechtelijke doeleinden en kwaliteitsdoeleinden.

Contactgegevens

Politiezone Antwerpen beschikt over een data protection office. Opmerkingen en klachten met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens door Politiezone Antwerpen kan je overmaken via e-mail aan pz.antwerpen.gegevensbeschermingpolitie@police.belgium.eu.