Ga naar inhoud
CONTACTEER DE POLITIE
  • Home
  • Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

De website van Politiezone Antwerpen openen en gebruiken, betekent dat je automatisch en volledig alle verder vernoemde gebruiksvoorwaarden aanvaardt. PZA heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden op eender welk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. We raden je dan ook aan om ze regelmatig te raadplegen.

Informatie

Politiezone Antwerpen is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. De coördinatie ligt bij de afdeling communicatie. We engageren ons om de informatie zo correct, actueel en relevant mogelijk aan te bieden.

Als je fouten of verouderde informatie tegenkomt, dan stellen we het op prijs dat je dit laat weten via pz.antwerpen.webmaster@police.belgium.eu. Als je suggesties voor verbeteringen, opmerkingen of klachten hebt, kan je daarvoor hetzelfde mailadres gebruiken.

De informatie op deze website is algemeen van aard en mag niet worden beschouwd als juridisch, beroeps- of persoonlijk advies aan de gebruiker.

De informatie en de documenten die beschikbaar zijn op of via de website, mogen niet worden beschouwd als een authentieke kopie van de officieel goedgekeurde teksten. Enkel de officiële teksten die in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd, zijn authentiek. Als de op deze site gepubliceerde teksten en de teksten in het Belgisch Staatsblad verschillen, moet je je dus verplicht en zonder beperkingen op deze laatste baseren.

De website van Politiezone Antwerpen kan hyperlinks bevatten naar andere websites waarover wij geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefenen. Politiezone Antwerpen kan dus niet garanderen dat de inhoud ervan volledig of correct is, noch dat die inhoud beschikbaar is. Politiezone Antwerpen wijst iedere verantwoordelijkheid af bij rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van de raadpleging en het gebruik van deze websites en de informatie erin.

Politiezone Antwerpen heeft het recht om op eender welk moment de volledige inhoud van haar website of een gedeelte ervan te wijzigen of te verwijderen.

De gebruiker mag deze site niet gebruiken op een manier die schade zou kunnen berokkenen aan derden of aan het imago van Politiezone Antwerpen door er onjuiste of beledigende informatie aan toe te voegen.

Technische verantwoordelijkheid

Politiezone Antwerpen wijst iedere verantwoordelijkheid af bij tijdelijke of definitieve stopzetting van de dienst van deze site.

Politiezone Antwerpen kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij volledige of gedeeltelijke piraterij van de site en bij schade die deze piraterij aan de gebruiker of aan een derde zou kunnen berokkenen.

Politiezone Antwerpen wijst iedere verantwoordelijkheid af bij eventuele schade aan jouw computerinstallatie door gebruik van haar internetsite of van een derde site waarnaar haar site verwijst.

Intellectuele eigendom

Politiezone Antwerpen behoudt het auteursrecht op de via de website verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo's en fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen mag zonder schriftelijke toestemming openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren mag met bronvermelding.

De communicatie van Politiezone Antwerpen draagt naast het eigen logo ook steeds het logo van de stad Antwerpen. Beiden logo’s zijn gedeponeerd in het merkenregister om te voorkomen dat derden er misbruik van zouden kunnen maken.

Elk onwettig gebruik van de site of een deel ervan (piraterij, imitatie ...) kan leiden tot gerechtelijke vervolging.

Toepasselijk recht – rechtszaken

De website van Politiezone Antwerpen is onderworpen aan het Belgisch recht. Bij rechtszaken zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.