Ga naar inhoud
CONTACTEER DE POLITIE

Rijden met heftrucks, kranen en landbouwmaterieel

Hier vind je nuttige info over rijden met heftrucks, kranen en landbouwmaterieel.

Voertuigen zoals heftrucks, kranen en landbouwmaterieel worden in het Koninklijk Besluit van 15/03/1968 houdende het algemeen reglement technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onder veiligheidstoebehoren moeten voldoen samengebracht onder de noemer 'voertuig van speciale constructie'. Artikel 1, §2, 76 van dit KB stelt expliciet dat het begrip 'voertuig van speciale constructie' het zelfrijdend bedrijfsmaterieel, het zelfrijdend landbouwmaterieel, de maaimachines en de werktuigaanhangwagens dekt voor wat de inschrijving ervan betreft.

Traag vervoer

Deze voertuigen kunnen eveneens samengebracht worden onder de noemer 'voertuig van traag vervoer' als aan deze bepaling wordt voldaan. Onder 'voertuig van traag vervoer' wordt verstaan:

  1. elk motorvoertuig dat, wegens zijn constructie en oorsprong, een nominale maximumsnelheid van ten hoogste 40 km/uur kan bereiken. Elke verbouwing die tot gevolg heeft dat deze maximumsnelheid kan worden overschreden, ontneemt aan dergelijk voertuig zijn hoedanigheid van voertuig voor traag vervoer.
  2. elke aanhangwagen die uitsluitend door de in punt 1 bedoelde voertuigen wordt getrokken.

Inschrijving en verzekering

De voertuigen mogen in het verkeer worden gebracht als ze worden ingeschreven en drager zijn van een nummerplaat zoals bepaald in artikel 2, §1 van het Koninklijk Besluit van 20/07/2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. Tevens moeten zij verzekerd zijn overeenkomstig de wetgeving inzake de wet van 21/11/1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering van motorvoertuigen.

Rijbewijs

Voor het besturen van de voertuigen van speciale constructie voorziet het Koninklijk Besluit van 23/03/1998 geen specifieke bepalingen betreffende het rijbewijs. De bestuurder moet een rijbewijs B, B+E, C1, C1+E, C of C+E hebben naargelang de MTM (maximaal toegelaten massa) van het voertuig of van het samenstel.

Artikel 20, § 7 van dit KB laat toe om (ongeacht de MTM van het voertuig) met een rijbewijs geldig verklaard voor de categorie B voertuigen van speciale constructie te besturen waarvan de maximale snelheid is beperkt tot 40 km/uur, in een van de volgende gevallen:

  • een verplaatsing tussen bouwplaatsen liggend op een afstand van minder dan 5 km
  • een verplaatsing binnen een havengebied

Artikel 4, 12° van dit KB stelt bestuurders van een voertuig voor traag vervoer (zie hierboven) vrij om houder te zijn van een rijbewijs als ze zijn geboren voor 1 oktober 1982.