Politie logo
CONTACTEER DE POLITIE

Verzoening

Wie slachtoffer is van niet-strafbare feiten of conflicten met 'verzachtende omstandigheden, kan gebruik maken van de verzoeningsprocedure voor de vrederechter. Via deze weg kan je schade verhalen of wantoestanden een halt toeroepen.

 

Wanneer twee partijen een conflict hebben waarbij geen strafbare feiten zijn gepleegd, wordt het dossier niet voor de strafrechtbank behandeld. Hetzelfde geldt voor conflicten met een kleine sociale impact of andere ‘verzachtende’ redenen. In zo'n gevallen kan de verzoeningsprocedure voor de vrederechter een oplossing betekenen.

In der minne

De verzoening heeft als doel om tussen verschillende partijen, op basis van vrijwilligheid, een regeling in der minne na te streven met als finaliteit:

  • De stopzetting te bekomen van bepaalde feiten.
  • Een volledige en definitieve regeling te bereiken van schade geleden als gevolg van deze feiten.

De feiten die voor deze samenwerking in aanmerking komen, zijn feiten die onder de materiële en territoriale bevoegdheid van de vrederechter vallen en die:

  • Hetzij een zuiver burgerlijk geschil betreffen.
  • Hetzij het louter burgerlijk aspect betreffen van een misdrijf dat hieraan eventueel ten grondslag ligt.

In de praktijk gaat het om geschillen die aanleiding geven tot of het gevolg zijn van feiten:

  • Waarbij burgers een beroep doen op de politie.
  • Die, indien het eventueel strafrechtelijke feiten betreffen, eigenlijk een beperkte maatschappelijke impact hebben waardoor er vanwege het parket, gelet op haar beleidsprioriteiten, doorgaans geen strafvervolging zal volgen, terwijl het slachtoffer toch het herstel van de veroorzaakte schade of leed nastreeft.

Verzoeningszitting

De vrederechter organiseert volledig naast en buiten een eventuele strafprocedure onder de hierna bepaalde voorwaarden een verzoeningszitting volgens de artikelen 731 e.v. Gerechtelijk Wetboek, om te komen tot een definitieve en integrale regeling van het geschil op burgerlijk vlak. Deze regeling wordt vastgesteld in een proces-verbaal van minnelijke regeling met kracht van een dading tussen de partijen (hierna het akkoord genoemd) en waarvan de uitgifte wordt voorzien van het formulier van tenuitvoerlegging.

Opgelet!

Je wil een afspraak maken in Handelstraat. Voor 'verzoening' kan je geen afspraak maken. Kies een andere optie.