Wie moet je verwittigen? | Lokale Politie Antwerpen

Current Size: 62.5%

Wie moet je verwittigen?Printvriendelijke versie Send by email PDF version

Deze pagina is niet geoptimaliseerd voor weergave op mobiele toestellen of tablets

De werkgever van de overledene, je eigen werkgever (als je familie bent), de pensioendienst, de notaris of testamentuitvoerder, het ziekenfonds van de overledene, de bank, verzekeringsmaatschappijen, de huiseigenaar, nutsvoorzieningen en de DIV.

De werkgever van de overledene

De werkgever zal het nodige doen om de loonadministratie en verzekeringen betaald door de werkgever te regelen. Genoot de overledene een vervangingsinkomen zoals een ziekenfondsuitkering, werkloosheidsvergoeding of leefloon? Verwittig dan zelf de betrokken instantie. Houd zeker het dossier- of referentienummer van de uitkering bij de hand. Was de overledene aangesloten bij een vakbond? Breng deze dan ook op de hoogte.

Je eigen werkgever (als je familie bent)

Als werknemer heb je het recht om met behoud van loon afwezig te zijn na het overlijden van een familielid. De duur van je afwezigheid is afhankelijk van de graad van verwantschap met de overledene (partner, broer, moeder, neef …).

De pensioendienst

Elk gemeentelijk of stedelijk administratief centrum heeft een pensioensdienst.

De overledene was gepensioneerd.

Bezorg de dienst pensioenen een uittreksel van de overlijdensakte, met vermelding van de pensioennummer(s) van de overledene. Alle betalingen worden dan onmiddellijk stopgezet. Niet-geïnde circulaire cheques die nog toekomen na het overlijden stuur je zo snel mogelijk terug. Je kunt ze ook meegeven met de postbode met de vermelding dat de persoon overleden is. De financiële instelling vordert bedragen terug die ten onrechte werden uitbetaald.

De overledene was niet gepensioneerd.

Afhankelijk van een aantal voorwaarden, kan de overblijvende partner een overlevingspensioen aanvragen via de pensioensdienst van de gemeente van de overledene of via het ziekenfonds.

De notaris of de testamentuitvoerder

Een notaris is niet altijd nodig bij een nalatenschap. Toch kan het nuttig zijn om bewarende maatregelen te treffen, bijvoorbeeld het inventariseren van de roerende en onroerende eigendommen. Een notaris is dan de aangewezen (tussen)persoon. Hij zal ook nagaan of er een testament werd geregistreerd. De overledene kan ook een andere persoon als uitvoerder van haar of zijn testament hebben aangewezen.

Verzegeling van de woonst

Iedereen die beweert recht te hebben op (een deel van) de nalatenschap of bij de overledene inwoonde, kan om de verzegeling van de woonst vragen aan de vrederechter van het kanton waar de woonst zich bevindt.

Het ziekenfonds van de overledene

Neem contact op met het ziekenfonds, ongeacht of de overledene titularis dan wel gerechtigde was. Stond je vroeger als persoon ten laste van de overledene, dan moet je je zo snel mogelijk laten verzekeren op je eigen naam. Het ziekenfonds zal minderjarige kinderen van de overledene overzetten naar de verzekering van de overlevende ouder. Je ziekenfonds zal je verder adviseren.

Bank of post

Bij een overlijden worden niet alleen de persoonlijke en gemeenschappelijke bankrekeningen op naam van de overledene geblokkeerd, maar ook de bankrekeningen die op naam staan van de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende. De bank mag een deel van de tegoeden betalen aan de langstlevende partner in de periode na het overlijden en vóór de deblokkering van de rekeningen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo mag je niet meer dan de helft van het beschikbare saldo opnemen en het totale bedrag moet onder de 5 000 euro blijven.

De verzekeringsmaatschappijen

Richt je tot de verzekeringsmakelaar of -maatschappij als er nog andere polissen dan de uitvaartverzekering werden afgesloten.

De huiseigenaar

Is de overledene huurder, licht dan de huiseigenaar in. Het huurcontract eindigt niet automatisch bij het overlijden van de huurder. Dat gebeurt pas na opzegging of in overleg met de partner van de overledene of de rechthebbenden.

Nutsvoorzieningen

Je moet het contract en/of de aansluiting van nutsvoorzieningen zoals water, gas, elektriciteit, kabeltelevisie of telefoon opzeggen of de naam van de contractnemer laten wijzigen.

DIV

Bezat de overledene een voertuig? De echtgeno(o)t(e), de wettelijke samenwonende of één van de kinderen mag de nummerplaat op zijn/haar naam laten zetten. De wetgever voorziet hiervoor een termijn van vier maanden. Andere erfgenamen hebben dit recht niet.

Bij een overdracht van nummerplaat past u dezelfde procedure toe als bij de inschrijving van een tweedehandsvoertuig. Je kunt bij de garagist, de verzekeringsmakelaar of bij de autokeuring een formulier halen waarop je vermeldt dat het om een overdracht ingevolge het overlijden van de titularis gaat. Voeg een uittreksel van de overlijdensakte toe.

Wil je de nummerplaat niet behouden? Stuur deze dan binnen de veertien dagen na het overlijden terug naar de Directie Inschrijvingen Voertuigen (DIV). De verkeersbelasting zal geschorst worden vanaf de dag dat de nummerplaat toekomt. Het inschrijvingsbewijs (roze document) blijft bij het voertuig.