Criminaliteitscijfers 2014: voortgaan op de ingeslagen weg | Politiezone Antwerpen

Current Size: 62.5%

Criminaliteitscijfers 2014: voortgaan op de ingeslagen weg Printvriendelijke versie Send by email PDF version

Deze pagina is niet geoptimaliseerd voor weergave op mobiele toestellen of tablets

De vernieuwde aanpak van criminaliteit in Antwerpen - meer blauw op straat met focus op de kerntaken - werpt zijn vruchten af: het voorbije jaar noteerde de lokale politie een globale daling van de geregistreerde misdaad met 9 %. Daarmee gaan we voort op de ingeslagen weg, want de eerste positieve resultaten waren al in 2013 merkbaar. Toen was er een daling van de geregistreerde criminaliteit met 3 %. Het verhaal van 2014 was er één van consolidatie en innovatie. Zowel de geleverde prestaties als de resultaten van die inspanningen mogen gezien worden.

Vorig jaar konden we al melden dat zowel het bestuursakkoord 2013-2018 als het zonaal veiligheidsplan 2013-2017 de lokale politie van Antwerpen een nieuw elan hadden bezorgd. De korpsprioriteiten waren bepaald en de strategische doelstellingen werden scherp gesteld. Er werd resoluut gekozen voor een verhoogde aanwezigheid van de politie in het straatbeeld met de focus op de kerntaken. 

In 2014 werd verder geïnvesteerd in deze engagementen. De reorganisatie van het korps, die momenteel nog volop aan de gang is, blijft in de toekomst hét speerpunt voor de realisatie van de geformuleerde doelstellingen. Veiligheid blijft ook vandaag een prominente plaats innemen in de huidige legislatuur.

Consolidatie - innovatie - prestatie

 • Aanpak drugs
  De toepassing van de onmiddellijke minnelijke schikking (OMS) levert goede resultaten. Er is daarnaast een goede samenwerking met de dienst vreemdelingenzaken en het therapeutisch advies wordt systematisch aangeboden aan elke meerderjarige drugsgebruiker in Antwerpen.
 Inmiddels werd ook een app voorgesteld die wordt gebruikt door politiemensen op het terrein om de snelste weg te vinden naar de meest geschikte locatie voor hulpverlening met weergave van de openingsuren en contactgegevens. In 2014 werden er in totaal 948 dealers voorgeleid waarvan bijna de helft door het opgerichte DOT-team en de lokale recherche, afdeling drugs.

 • Hotspots
  We blijven intensief en gericht patrouilleren op alle misdrijffenomenen in een duidelijk afgebakend gebied. De acties Pop-Up tegen woningdiefstallen gedurende de maanden november en december 2014 zijn daar een goed voorbeeld van. Maar ook de acties Silvius (agressieve diefstallen) passen binnen deze specifieke gerichte aanpak. 
Uit de cijfers blijkt dat ook misdrijven waarop tijdens de acties niet specifiek de focus ligt, mee dalen dankzij de hotspotgerichte aanpak.

 • PROA-team
  Dit team is permanent - discreet - aanwezig op de genoemde hotspots, in samenwerking met de wijkteams, de lokale recherche en de interventieteams. Zij boekten ook in 2014 meerdere successen bij het vatten op heterdaad van verdachten en bij het opsporen en arresteren van geseinde personen.
 • Drugsondersteuningsteam (DOT) 
  Draaide ook in 2014 op volle toeren. Dit team werkt nauw samen met de lokale recherche en de wijkwerking. Het DOT investeerde maar liefst bijna 110 000 mensuren aan fysieke aanwezigheid op het terrein in de strijd tegen drugs. Daarnaast presteerden deze medewerkers ook bijna 60 000 uren tijdens centrale korpsacties. 
Voor de oprichting van het DOT lag het gemiddeld aantal voorleidingen in het kader van drugsmisdrijven op 42 per maand. In 2014 steeg dit gemiddelde naar 79 voorleidingen per maand.

 • Sporenteam

  Dit team garandeert sinds haar oprichting dat er bij 100 % van de woninginbraken in Antwerpen gespecialiseerd sporenonderzoek wordt uitgevoerd. Dat moet leiden tot een hogere oplossingsgraad van het aantal woninginbraken. De resultaten daarvan zullen pas op lange termijn zichtbaar worden.
Deze mensen geven bij elke inbraak in Antwerpen ook onmiddellijk een TPA light (technopreventief advies op maat van de woning).

 • Effect van het cameratoezicht
  
In 2014 werden er 54 nieuwe camera’s geplaatst. Dat brengt het totaal in Antwerpen op 197 toezichtcamera’s in gebruik.
 De eerste fundamenten werden ook gelegd voor een uitgebreid ANPR-netwerk, dat in 2015 verder zal worden uitgebouwd.
 Om het gebruik van de camera’s, nu en in de toekomst, in goede banen te leiden werd bij de politie een manager camerabeleid aangesteld.
 Met het gebruik van camera’s werden 1 874 vaststellingen op heterdaad gedaan. Voornamelijk ging het daarbij om diefstallen uit auto, gauwdiefstallen en overlast (sluikstorten, wildplassen …). 
Daarnaast kan dankzij de camera’s vaker verstopte buit worden teruggevonden, kunnen verdachten beter worden gevolgd en opgespoord en kan extra bewijsmateriaal worden verzameld. En tot slot vergroten we, dankzij de binnenkomende camerabeelden, de veiligheid van onze eigen medewerkers (“meekijken” tijdens interventies).
 • Kortere aanrijtijden

  Door de verbeterde werking van zowel de telecommandokamer als de interventie noteerden we kortere aanrijtijden. 
In 2012 was in 86 % van de oproepen binnen de 10 minuten een interventieploeg ter plaatse. In 2014, net als in 2013 trouwens, lag dit percentage op 92 %.

Operationele inzet

Er werden in 2014 een groot aantal acties gevoerd zowel op lokaal als op korpsniveau. Korpsbreed zijn de acties Argus en Hades gericht op de aanpak van alle prioriteiten. Pop-Up is gericht op de aanpak van woninginbraken met verplaatsbare dispositieven en Silvius pakt hotspotgericht de agressieve diefstallen aan. Daar waar mogelijk krijgen deze acties ondersteuning vanuit de lucht met inzet van de helikopter van de federale politie.

Bovenlokaal verleende de lokale politie van Antwerpen medewerking aan de acties Etoile van de federale politie die zijn gericht tegen drugsbezit en -handel. In 2014 werden bij alle 2 313 acties (lokaal, korpsbreed én bovenlokaal) 196 318 mensuren gepresteerd. 
Dit betekende dat 6 % van onze operationele inzet werd gebruikt bij deze acties. Voor wie die 6 % weinig lijkt: die zou neerkomen op een permanente inzet van 129 inspecteurs gedurende een heel jaar.

Ondanks de terreurdreiging tijdens de eerste maanden van 2015 is de korpsleiding vastberaden om deze inspanningen te blijven volhouden. Dankzij de reorganisatie zal dat engagement ook kunnen worden waargemaakt.

Resultaten op het terrein

 • Het totaal van de geregistreerde criminaliteit daalde in 2014 met 9 %. Daarin zijn de activiteitsstatistieken mee opgenomen. Wanneer we die wegfilteren is de daling 7 %. Dit is de sterkste daling sinds 2006. In 2011 en 2012 hadden we nog een stijging van resp. 5 % en 2 %.

 • Voor de woninginbraken noteren we een stijging met 3 % tegenover het jaar voordien. 

 • De agressieve diefstallen daalden in 2014 met 16 % tegenover 2013. Die daling was ook al in 2012 ingezet.

 • Het aantal drugsmisdrijven stijgt met 5 %, na in 2013 ook al een sterke stijging te hebben gehad met toen 22 %. Die stijging is het rechtstreekse gevolg van de verhoogde activiteiten door de politie. 

Voor drugsgebruik en drugsbezit noteren we het hoogste aantal feiten sinds 2001 (met 14 % gestegen), een rechtstreeks gevolg van de verhoogde capaciteitsinzet. 
Voor drugshandel noteerden we in 2014 een stijging met maar liefst 28 %. Het is geleden van 2008/2009 dat we zo’n hoog aantal noteerden (toen was er een piek die rechtstreeks kon worden gelinkt aan het Franse drugstoerisme).

 • Het aantal geregistreerde feiten van intrafamiliaal geweld daalden met 35 % (min 1 684 feiten) een daling die al in 2013 was ingezet.
 • Wanneer we de cijfers van 2014 ook nog vergelijken met die van 2012 zijn de evoluties meer uitgesproken en duidelijker. Tussen 2012 en 2014 daalde het aantal woninginbraken met 12 %, het aantal agressieve diefstallen met 27 % en steeg het aantal drugsmisdrijven met 18 %. Wat het totaalbeeld betreft daalde in 2014 de criminaliteit met 12 % ten opzichte van 2012.


Toekomst

Lokale Politie Antwerpen zal de inspanningen blijven verder zetten en de genomen maatregelen nog verder versterken. In 2014 bleef de focus gericht op de operationele taken en een maximale aanwezigheid op straat, en uit de cijfers blijkt dat dit een goede keuze was. 
Dat engagement zetten we verder in 2015 zodat we de komende maanden en jaren deze resultaten kunnen consolideren. 

Met de voorziene reorganisatie zullen 150 extra politiemensen kunnen worden ingezet. En dat zal leiden tot:

 • centralisatie van de arrestatie-eenheden binnen de PROA-werking die in 2015 zal leiden tot een verdubbeling van de capaciteit;
 • een maximaal ontplooibare mobiele eenheid die quasi permanent zal werken aan de prioriteiten, en die makkelijk en snel te heroriënteren is in functie van plotse evoluties en onvoorziene ordeverstoringen;
 • in het algemeen meer interventieploegen met een maximaal ontradend effect en een verbeterde dienstverlening;
 • een wijkwerking die in belangrijke mate bijdraagt aan een goed contact met de bevolking en de basispolitiezorg garandeert.

Lokale Politie Antwerpen streeft naar een dynamische en flexibel inzetbare politie die continu kan inspelen op de maatschappelijke realiteiten.


Resultaten tijdens de eerste drie maanden van 2015

Hierbij vergelijken we de eerste drie maanden van 2015 met dezelfde periode vorig jaar. We noteren volgende evoluties:

 • woninginbraken: - 3 %
 • agressieve diefstallen: - 33 %
 • drugsmisdrijven: - 47 %
 • totaal geregistreerde criminaliteit: - 23 %


Online transparantie

Omdat het stadsbestuur en de korpsleiding streven naar transparantie bieden we de criminaliteitscijfers online aan via het bestaande platform van de buurtmonitor. Er zijn vaste rapporten op drie niveaus:

 • het algemeen rapport met de cijfers voor globaal Antwerpen en een verdeling per jaar en district;
 • het lokaal rapport met de optie tot het interactief opvragen van de criminaliteitscijfers voor een bepaald geografisch gebied (hetzij postzone, wijk of district);
 • een korte weergave van de evolutie en geografische spreiding per prioriteit (woninginbraken, agressieve diefstallen en drugsmisdrijven).

De aangeboden cijfers bestrijken steeds de tien voorbije jaren (2005-2014). De buurtmonitor is toegankelijk via deze link: http://www.antwerpen.buurtmonitor.be.

Gepubliceerd op:
20/04/2015
Categorie: