Positieve trend van 2015 zet zich voort: vooral een daling in het aantal woninginbraken | Politiezone Antwerpen

Current Size: 62.5%

Positieve trend van 2015 zet zich voort: vooral een daling in het aantal woninginbraken Printvriendelijke versie Send by email PDF version

Deze pagina is niet geoptimaliseerd voor weergave op mobiele toestellen of tablets

Tijdens de eerste drie maanden van 2016 zet de dalende trend van de criminaliteitscijfers zich voort. Vooral het aantal woninginbraken neemt aanzienlijk af. Nog opvallend: dankzij het oprollen van een bende jonge gewapende overvallers in de omgeving van de Herentalsebaan zakt het aantal gewapende overvallen op handelszaken in Deurne naar nul. Dankzij de uitstekende samenwerking en informatie-uitwisseling tussen verscheidene afdelingen en diensten van Lokale Politie Antwerpen kon deze zaak snel en efficiënt opgehelderd worden.

Flinke daling woninginbraken

Voor de korpsprioriteiten zien we dat de positieve tendens van 2015 zich voortzet in de eerste drie maanden van 2016. Voor het geheel van de korpsprioriteiten (diefstallen uit woningen, drugsdelicten en agressieve diefstallen) noteren we een daling van - 11,4 %. Deze daling komt eigenlijk integraal op het conto van de woninginbraken, want bij de twee andere geanalyseerde fenomeengroepen, drugsdelicten en agressieve diefstallen, zien we een stijging in diezelfde periode.

Voor de drugsdelicten is dit te verklaren doordat dit een activiteitsstatistiek is en vooral weergeeft in welke mate Lokale Politie Antwerpen op het fenomeen heeft gewerkt. Wat de agressieve diefstallen betreft, werden we in de eerste drie maanden van het jaar geconfronteerd met een stijging van het aantal feiten door enkele dadergroepen die in deze periode actief waren. In het begin van het jaar werden we zo geconfronteerd met een opeenvolging aan gewapende overvallen op handelszaken in Deurne, die ook ruim de pers haalden. Na het oppakken van de verdachten voor deze overvallen viel het aantal overvallen op handelszaken in Deurne terug naar nul.

Verdachten in kaart gebracht

Eind januari, begin februari 2016 werd de omgeving van de Herentalsebaan in Deurne opgeschrikt door een reeks gewapende overvallen op handelszaken. Een eerste beeldvorming op basis van het daderprofiel en de modus operandi wees op een jonge dadergroepering die in wisselende samenstelling opereerde. De gemaskerde verdachten sloegen kort voor sluitingstijd toe en maanden de getroffen winkeliers aan hun kassa te openen. Ze zetten hun eisen kracht bij door het tonen van vuur- en steekwapens en gingen vervolgens met de inhoud van de kassa aan de haal.

Het seriematige karakter van de feiten kwam op 22 januari aan het licht, toen een apotheek in de Sint-Rochusstraat voor de tweede keer overvallen werd in een tijdspanne van amper vier dagen. Uit de eerste onderzoeksdaden van de lokale recherche bleek dat minstens eenzelfde verdachte bij deze beide feiten betrokken was. Het onderzoek kwam op aangeven van medewerkers van de afdeling Noodhulp in een eerste stroomversnelling. Op basis van de informatie die via de interne briefing werd verspreid rond de gepleegde feiten, meenden zij een mogelijk verband te zien met een eerder verrichte vaststelling in het kader van een onrustwekkende verdwijning van een minderjarige. Een minderjarige waarvan zij hadden vernomen dat hij recent optrok met slechte vrienden, in geldnood verkeerde en agressief gedrag vertoonde. Samen met enkele vrienden zou hij zich frequent ophouden in een pand in Deurne. De locatie van dit pand stemde overeen met de vluchtrichting van de verdachten zoals aangegeven door de getroffen apotheker.

Versterkte huiszoeking

Deze informatie vormde een eerste concrete aanzet voor verder discreet onderzoek door de lokale recherche. Onderzoek dat al snel resulteerde in een versterkte huiszoeking in het voornoemde pand, met inzet van het Bijzonder Bijstandsteam. Tijdens deze zoeking werden de eerste materiële bezwarende elementen aangetroffen. Deze vaststellingen resulteerden op hun beurt in de signalering en actieve opsporing van twee verdachten: enerzijds de (voormalige) onrustwekkend verdwenen minderjarige die de speurders naar het pand leidde en anderzijds de hoofdverdachte, die er als enige van verdacht werd bij de twee overvallen betrokken te zijn geweest.

De huiszoeking in hun toevluchtsoord weerhield de verdachten niet van het plegen van nieuwe feiten. Op 28 januari werd dezelfde apotheek andermaal het doelwit van een overvaller. Getuigen merkten hier voor het eerst een vluchtvoertuig op waarvan later zou blijken dat het werd gestolen in Edegem. Al snel kwam hier dezelfde hoofdverdachte in beeld als bij de eerdere feiten.

Actieterrein verlegd

Op 30 januari leek de dadergroep haar actieterrein even te verleggen en vond een gewapende overval plaats op het Carrefour-filiaal aan de Florent Pauwelslei. Vier verdachten sloegen er toe volgens dezelfde modus operandi. Een alerte politieman die het filiaal in zijn vrije tijd voorbij wandelde, merkte de overval op en kon ter plaatse een verdachte weerhouden. Deze verdachte was tot op dat ogenblik nog onbekend voor de onderzoekers. In zijn latere verhoor gaf deze verdachte de feiten toe en noemde hierbij ook zijn drie medeverdachten: twee verdachten die tot op dat ogenblik eveneens nog onbekend waren voor de onderzoekers en de eerder genoemde hoofdverdachte. Het totaal aantal geïdentificeerde verdachten kwam hiermee voorlopig op zes.

Enkele dagen later, op 2 februari, vond voor de vierde keer een overval plaats op de apotheek in de Sint-Rochusstraat. De dader opereerde deze keer alleen. Daags nadien keerde dezelfde overvaller terug naar de naburige biowinkel. Analyse leerde dat het in deze beide gevallen telkens om één van de zes geïdentificeerde verdachten moest gaan.

Druppelsgewijze arrestatie

De geïntegreerde samenwerking tussen de eerste- en tweedelijnsdiensten leidde tussen 2 en 19 februari tot verschillende huiszoekingen en de druppelsgewijze arrestatie van de zes verdachten. Grondig verhoor van de zes betrokkenen leidde tot de bekentenis van nog een zevende gewapende overval die op oudejaarsavond plaatsvond en waarvan een zonnecenter het doelwit vormde. Een zevende verdachte werd naar aanleiding van deze feiten geïdentificeerd en gearresteerd.

De zeven verdachten die in het lopende onderzoek geïdentificeerd en gearresteerd konden worden,  werden allen voorgeleid. Zes minderjarige verdachten werden voor de jeugdrechter geleid die gepaste jeugdbeschermingsmaatregelen oplegde. Op één minderjarige verdachte na werden alle voorgeleiden effectief ook geplaatst in een gesloten instelling. De meerderjarige verdachte werd voor de onderzoeksrechter geleid die zijn aanhouding beval.

In de marge van het onderzoek werden ook 2 verdachten voorgeleid (1 meerderjarige – 1 minderjarige) voor hun betrokkenheid bij de respectievelijke diefstal en heling van het in Edegem gestolen vluchtvoertuig.

Proactieve aanwezigheid

Naast het intensieve recherchewerk wierp de verhoogde proactieve aanwezigheid van politiediensten in de omgeving van de Herentalsebaan eveneens zijn vruchten af. Zo werden op 11 februari twee verdachten opgepakt, waaronder opnieuw een minderjarige, die voorbereidende handelingen stelden voor het plegen van een overval op een handelszaak. Op het ogenblik van hun arrestatie waren ze elk in het bezit van een nylonkous, handschoenen en een vuurwapen. Beide verdachten bekenden dat ze, alvorens te worden geïntercepteerd door de politiediensten, op het punt stonden een overval te plegen. De meerderjarige verdachte werd aangehouden door de onderzoeksrechter, zijn minderjarige kompaan werd voor de jeugdrechter geleid, die hem plaatste in een gesloten instelling.

Politie en parket tillen zeer zwaar aan deze reeks brutale feiten die, dankzij een uitstekende samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de verschillende geledingen binnen Lokale Politie Antwerpen, snel en efficiënt opgehelderd konden worden.

Crimicijfers korpsprioriteiten

De criminaliteitscijfers voor de korpsprioriteiten diefstal uit woningen, drugsdelicten en agressieve diefstallen, zowel voor Stad Antwerpen als voor de respectievelijke districten vindt u op deze website.

Gepubliceerd op:
23/05/2016
Categorie: