Aanpak van racisme en discriminatie bij Lokale Politie Antwerpen | Lokale Politie Antwerpen

Current Size: 62.5%

Aanpak van racisme en discriminatie bij Lokale Politie Antwerpen Printvriendelijke versie Send by email PDF version

Deze pagina is niet geoptimaliseerd voor weergave op mobiele toestellen of tablets

Een klein jaar geleden was er heel wat te doen omtrent het racismebeleid bij de Antwerpse politie. Enkele collega’s van allochtone afkomst brachten toen een aantal problemen naar voor via de media. De korpsleiding van de lokale politie van Antwerpen nam die signalen ernstig. Inmiddels zijn gesprekken gevoerd, in groep en individueel. Na die gesprekken werden er duidelijke afspraken gemaakt en maatregelen genomen. Deze gemaakte afspraken werden nagekomen.

Is er inderdaad sprake van een leegloop bij de dienst diversiteit?

Momenteel doorloopt het korps van de Antwerpse politie een grote reorganisatie. Iedere reorganisatie betekent ook voor vele collega’s nieuwe kansen. We stellen dan ook een algemene tendens vast dat momenteel heel wat collega’s de kans grijpen andere horizonten op te zoeken om binnen onze eigen organisatie in de toekomst een andere taak op zich te nemen. Sommigen zetten die stap omdat ze vinden dat het tijd is om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Anderen doen een greep naar promotie.

Diensthoofd Jinnih Beels is in die zin geslaagd in de screening voor de functie van adjunct-regiomanager in de regio Noord, een grote regio met o.a. de districten Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Ekeren, Merksem en de wijken Luchtbal en het Eilandje. “Ik zie dit als een bewuste carrièrestap die past in mijn persoonlijke toekomstplanning”, aldus Jinnih Beels. Zij neemt de nieuwe functie op vanaf 1 mei 2015.

Om dat nakende vertrek op te vangen, is inmiddels ook de procedure opgestart om de vacante plaats van diensthoofd diversiteit (commissaris) opnieuw in te vullen. Wanneer die functie wordt ingevuld zal de dienst opnieuw vijf medewerkers tellen. De korpsleiding zal ervoor zorgen dat de operationaliteit van de dienst niet in het gedrang komt.

Recent is een nieuwe adviseur de groep komen versterken. De korpsleiding is bijzonder tevreden met haar komst. Met de ervaring die ze eerder heeft opgedaan bij het meldpunt discriminatie van de stad Antwerpen en nadien bij het Interfederaal Gelijkekansencentrum voldoet zij perfect aan het profiel van een medewerker-adviseur bij de dienst diversiteit, die onder meer verantwoordelijk is voor beleidsinitiatieven.

Selectiviteit en ethnic profiling

Na de aanslagen in Parijs kwamen er heel wat gevoelens los bij mensen en dat resulteerde soms in extreme uitlatingen op sociale media. Die extreme uitspraken werden en worden door diverse politiediensten in het land onderzocht, waarbij soms werd overgegaan tot een huisbezoek.

Naar aanleiding van de reacties op extreme uitspraken stuurde burgerrechtenorganisatie Movement X een aangetekende brief aan de korpschef van Lokale Politie Antwerpen, om hun bezorgdheid te uiten dat deze onderzoeken eenzijdig zouden worden gevoerd en dat enkel extreme uitlatingen van moslims zouden worden onderzocht. De korpschef heeft deze brief aan de dienst bezorgd die standaard dit soort zaken onderzoekt. Uiteraard worden alle extremistische uitingen onderzocht, van welke hoek ze ook komen en aan wie ze ook gericht zijn. Er wordt geen onderscheid gemaakt. Van ethnic profiling is dan ook geen sprake.

Wel degelijk tuchtprocedure en sancties

De korpsleiding reageert bij elke vaststelling of zelfs vermoeden van uitingen van racisme of discriminatie. Het kan gaan om feiten waarvan eigen medewerkers slachtoffer zijn, maar evengoed wanneer collega’s in de fout gaan tegenover burgers.

Tegen een collega die betrokken was bij bedenkelijke uitlatingen op de Turnhoutsebaan werd een tuchtprocedure opgestart, die inmiddels is afgerond. De betrokken collega heeft hiervoor trouwens wel degelijk een tuchtsanctie gekregen.

Een tweede dossier, naar aanleiding van uitlatingen op Facebook met betrekking tot feiten in het Wijnegem Shopping Center, heeft ook tot een tuchtprocedure geleid. Die wettelijk uitgetekende procedure zit momenteel in de finale fase.

Ter verduidelijking: de medewerkers van de dienst diversiteit kunnen altijd bemiddelen wanneer er conflicten naar boven komen. Maar van het ogenblik dat er sprake is – of het vermoeden bestaat – van racisme of discriminatie zijn zij niet langer bevoegd. Het onderzoek dat volgt zal, zoals wettelijk is vastgelegd, worden gevoerd door de dienst intern toezicht. Dat onderzoek kan aanleiding zijn tot het uitspreken van tuchtsancties, zoals het voorbeeld van de Turnhoutsebaan ook aantoont.

Andere al genomen initiatieven - promotiekansen

Vorig jaar had de korpschef een groepsgesprek met een aantal collega’s van allochtone afkomst, als gevolg van de reeds eerder genoemde signalen. Nadien had hij ook al met meerdere collega’s een persoonlijk onderhoud, soms op eigen initiatief en soms op vraag van de collega’s in kwestie. Daarbij wordt steeds systematisch gezocht naar een oplossing. Er zijn al een aantal maatregelen genomen en voor een aantal feiten werd ook daadwerkelijk een oplossing geboden. We kunnen jammer genoeg, omwille van de discretieplicht, niet alle persoonlijke dossiers toelichten.

Een van de pijnpunten die naar boven kwamen was de melding dat agenten van allochtone afkomst moeilijk tot niet zouden kunnen doorstromen naar een hogere functie. Wij stellen evenwel vast dat er, in tegenstelling tot wat soms wordt gezegd, wel degelijk al collega’s van allochtone origine een leidinggevende functie op zich hebben genomen.

Momenteel volgt nog een collega van allochtone origine de opleiding voor hoofdinspecteur. Wanneer hij slaagt zal ook hij de kans krijgen een leidinggevende taak op te nemen. Het gaat hier om een collega die vorig jaar nog persoonlijke felicitaties en de Prijs van de Korpschef kreeg nadat hij buiten zijn diensturen op de autosnelweg een geknelde vrachtwagenbestuurder, die levend dreigde te verbranden in zijn stuurcabine, het leven redde.

Aangaande de officieuze evaluaties bij een bevorderingsexamen tot hoofdinspecteur werd door een collega klacht neergelegd bij Comité P. Na afronding van het onderzoek door Comité P kreeg de bewuste collega de bevindingen ervan toegestuurd, met als conclusie dat er geen aanwijzingen waren dat zijn kandidatuur niet correct of bevooroordeeld zou zijn behandeld. De korpschef heeft ook met deze collega inmiddels een persoonlijk gesprek gevoerd.

Netwerk Diversiteit

Op initiatief van voormalig korpschef Eddy Baelemans kreeg de dienst diversiteit in 2010 opdracht een netwerk diversiteit uit te bouwen. Dat netwerk is samengesteld uit eigen medewerkers. De oprichting van dat netwerk had tot doel op proactieve en constructieve manier te werken rond diversiteitsonderwerpen.

Afgelopen jaar werd dat netwerk gevoelig uitgebreid en sindsdien is het netwerk actief, zowel intern als extern. Naast de interne werking zullen leden van dit netwerk dit jaar ook aanwezig zijn op de manifestaties Borgerrio (april) en, net zoals bij de vorige edities, de Antwerp Pride (augustus). Er wordt nog bekeken of ook een deelname aan de Moslim Expo (2 en 3 mei 2015) mogelijk is.

Opleiding leidinggevenden en diversiteit

In het verleden werd al gestart met aan alle medewerkers van de politie van Antwerpen de opleiding ‘Omgaan met diversiteit’ te geven, een opleiding die een volledige week duurt. Verschillende aspecten van diversiteit en verschillen komen daar aan bod, niet enkel die met betrekking tot allochtone collega’s.

Recent is ook een bijkomende opleiding ‘Leidinggevenden en diversiteit’ opgestart. Er is voor gekozen die opleiding – 4 halve dagen – te geven aan kleinere groepen van max. 14 personen. Dit aantal is bewust gekozen om de interactiviteit en dialoog te bevorderen. De nadruk ligt onder meer op het sensibiliseren van onze leidinggevende medewerkers tot het detecteren en signaleren van diversiteitsproblemen. Ze krijgen ook tools aangereikt die hen moeten helpen bij het zoeken naar duurzame oplossingen.

De korpsleiding heeft die opleiding inmiddels doorlopen. Ook een volgende sessie, waaraan 11 medewerkers hebben deelgenomen, is al achter de rug. De reacties zijn uitermate positief.

De opleiding loopt nog twee jaar. De korpschef heeft deze opleiding het label ‘prioritair' meegegeven, een duidelijk signaal dat het belang van het aanpakken van diversiteitsproblemen illustreert. Alle leidinggevenden gaan in dit opleidingsbad en deze opleiding krijgt voorrang op andere trainingen.

De korpsleiding heeft er begrip voor dat een diversiteitsbeleid tijd vraagt vooraleer het vruchten afwerpt en beseft dat er nog een lange weg is af te leggen, maar zal consequent het gevoerde beleid voortzetten en optimaliseren.

Journalisten die nog vragen hebben over dit item kunnen rechtstreeks contact opnemen met perswoordvoerder Sven Lommaert op 0491 86 90 05.

Gepubliceerd op:
03/03/2015
Categorie: